Na základě novely zákona o DPH 2019 jejíž účinnost nastala 1. dubna
2019 (viz. přechodná ustanovení - Sbírka zákonů č. 80/2019), jsme
nastavili zaokrouhlení našich cen na dvě desetinná místa. Ceny zůstávají
stejné.

Změna nastane od 1.9. 2019